Hướng dẫn

Từ khóa có thể kết hợp bằng các toán tử AND và/hoặc OR để điều khiển kết quả tìm thấy theo ý của mình.

Ví dụ: Microsoft AND mouse Bạn sẽ tìm thấy những sản phẩm phải chứa cả 2 từ khóa đó. Tuy nhiên, với mouse OR keyboard, thì kết quả lại chỉ cần có chứa 1 trong 2 từ đó hoặc chứa cả 2 từ.

Ngoài ra bạn còn có thể đóng dấu nháy kép cho cụm từ mà bạn cần tìm.

Ví dụ: "notebook computer" kết quả là phải chứa cụm từ này.

Hoặc bạn cũng có thể dùng dấu đóng ngoặc đơn, ngoặc vuông hay dấu ngoặc móc kết hợp với những toán tử ở trên để điều khiển kết quả tìm thấy.

Ví dụ : Microsoft and (keyboard or mouse or "visual basic").
Đóng [x]